Interview about Marija Gimbutas

My outdoor installation “Thoughts of Ancient Burial Grounds”, detail,15 meters across, Quarry Hill Park, Rochester, Minnesota, 1981; Marija Gimbutas

On January 26, I was interviewed by Agnė Kariūnaitė-Albright on Lithuanian National Radio’s “Pakeliui su klasika” (“Along the way with classics”). She asked me the reasons for my interest in Marija’s work and how she has affected my own art. I organized and financed the first two Marija Gimbutas Memorial Lectures at the University of Chicago’s Oriental Institute. We are planning the third one for this coming November. I explained that the motivation was related to the degree of discrimination that she had to overcome in order to accomplish the goals of her career. She suffered greatly both misogyny and anti-immigrant discrimination. Growing up in Toronto, Canada, my parents also experienced anti-immigrant discrimination to such a degree that they had to leave Canada.

In this interview I explain how the presentation by Lord Colin Renfrew was an historic event. He and Marija were close colleagues, doing research and publishing their results together. Then, gradually he became her archenemy. During his talk, Renfrew presented the latest European genetic research results which confirmed Marija’s theories and contradicted his own. This was the first time that he acknowledged that he was wrong, and that Marija had been correct.

When she obtained her master’s and doctorate degrees, her theses were about iron age Lithuanian burial rites. In 1981, in Rochester, Minnesota, Quarry Hill Park, I created a 15-meter-wide installation in keeping with these burial rites. I exhibited photographs of this installation in art exhibits, and eventually used one of these images as the background element in my four-meter-wide work on canvas “Burial Rites / Symphony”.

Although the interview was for radio, I have illustrated this YouTube video with images and can be viewed by clicking HERE.

Prieš kelias dienas mane LRT radijo laidoje „Pakeliui su klasika“ kalbino Agnė Kariūnaitė-Albright. Ji manęs paklausė, kodėl domiuosi Marijos Gimbutienės atradimais ir kaip ji paveikė mano pačio meną. Organizavau ir finansavau pirmąsias dvi Marijos Gimbutienės atminimo paskaitas Čikagos universiteto Orientalistikos institute. Trečią planuojame ateinantį lapkritį. Aš paaiškinau, kad motyvacija buvo susijusi su diskriminacijos laipsniu, kurį ji turėjo įveikti, kad pasiektų savo karjeros tikslus. Ji labai patyrė misogyniją ir antiimigrantų diskriminaciją. Kai aš užaugau Toronte, Kanadoje, mano tėvai taip pat patyrė antiimigrantų diskriminaciją, iki to lygio kad turėjo išsikraustyti iš Kanados.

Šiame interviu paaiškinu, kaip lordo Colin Renfrew pranešimas buvo istorinis įvykis. Jis ir Marija buvo artimi kolegos, kartu tyrinėjo ir skelbė jų rezultatus. Tada palaipsniui jis tapo jos pagrindinis priešininkas. Per savo kalbą Renfrew pristatė naujausius Europos genetinių tyrimų rezultatus, kurie patvirtino Marijos teorijas ir prieštaravo jo paties. Tai buvo pirmas kartas, kai jis pripažino klydęs ir kad Marija buvo teisinga.

Kai ji įgijo magistro ir daktaro laipsnius, jos darbai buvo apie geležies amžiaus lietuvių laidojimo apeigas. 1981 m. Ročesteryje, Minesotoje, Quarry Hill parke, pagal šias laidojimo apeigas sukūriau 15 metrų pločio instaliaciją. Meno ekspozicijose eksponavau šios instaliacijos fotografijas ir galiausiai vieną iš šių vaizdų panaudojau kaip fono elementą savo keturių metrų pločio darbe ant drobės „Laidojimo apeigos / simfonija“.

Nors interviu buvo skirtas radijui, šį YouTube įrašą iliustravau vaizdais kuriuos galima matyti ir klausyti ČIA.

“Burial Rites / Symphony”, 4 meters wide, painting on canvas. Please notice the stylized letter M that appears at the top center of this piece—it stands for the M in Marija Gimbutas’ first name. The original work is on permanent display at the Beverly Arts Center in Chicago.

This entry was posted in Cosmic Consciousness, Environmental Installations.