Purchase a Plioplys Non-Fungible Token, honor Marija Gimbutas and support the Lithuanian Center

Lithuanian Ancestry, 2021, Non-Fungible Token.

Recently, in the world of cryptocurrency, a digital artist, Beeple, sold a collage of his work for $69 million. The New York Times sold a published article for $500,000. Now is your opportunity to purchase the one and only Plioplys Non-Fungile Token (NFT) at a low price. The artwork itself refers, in many levels, to the archeologic accomplishments of Marija Gimbutas. All of the proceeds from the sale will go to support Chicago’s Lithuanian Center. The pandemic has produced a tremendous loss of income, topped off with the need to replace the heating system for $250,000. The Lithuanian Center needs your support.

2021 is the 100-year anniversary of the birth of the noted Lithuanian archeologist Marija Gimbutas. She identified the geographic origin of the Indo Europeans as the steppes, north of the Black Sea, a theory that she called the “Kurgan Hypothesis”. Her greatest accomplishment was the delineation of the matrifocal nature of the original European culture. Based on her research, she coined the term “Mother Goddess” and published many books about this subject.

Her master’s and doctorate degrees were about iron age Lithuanian burial sites. In 1981, in Rochester, Minnesota, Quarry Hill Park, I created a 15-meter-wide installation in keeping with her research. I exhibited photographs of this installation in art exhibits, and eventually used one of these images as the background element in my four-meter-wide painting “Burial Rites / Symphony”. This is on permanent display in the Beverly Arts Center in Chicago.

A further modification of this piece “Burial Rites / Symphony / Memory”, also four meters wide, will soon be on display at the Marijampole Cultural Center in Marijampole, Lithuania, for the upcoming year.

Over the past month, I have further modified the digital image of this piece by including my own electroencephalogram recorded while thinking about Lithuanian origins. The tracing itself is colored by my “Chromodynamics” series of large-scale paintings, which address the question of where our memories are stored. The title of this 2021 piece is “Lithuanian Ancestry” and it being offered for sale as a NFT.

With the purchase of this NFT, I will provide a high-resolution digital version so the owner could print out one copy of any size. Please note that this printing is limited to only one copy. The owner may keep the NFT or sell it at a higher price.

I will retain the rights to any further printings and to the copyright.

This piece is available through OpenSea by clicking HERE. The price is 5 Ethereum (approximately $12,000 USD) which is quite low considering the recent sales, and the fact that this will be the only time I will offer my art as a NFT.  

********************************

Neseniai kriptovaliutų pasaulyje skaitmeninis menininkas Beeple pardavė savo darbų koliažą už 69 milijonus USD. „The New York Times“ paskelbtą straipsnį pardavė už 500 000 USD. Dabar jūsų proga įsigyti vienintelį „Plioplys“ Non-Fungible Token (NFT) už mažą kainą. Pats meno kūrinys daugeliu lygių nurodo Marijos Gimbutienės archeologinius pasiekimus. Visos pardavimo pajamos bus skirtos Čikagos lietuvių centrui paremti. Dėl pandemijos buvo prarastos didžiulės pajamos, be to, prireikė pakeisti šildymo sistemą už 250 000 USD. Lietuvių centrui reikalinga jūsų parama.

2021 m. – 100 metų nuo žymios Lietuvos archeologės Marijos Gimbutienės gimimo. Ji įvardijo geografinę indų europiečių kilmę kaip stepes į šiaurę nuo Juodosios jūros – teoriją, kurią pavadino „Kurgano hipoteze“. Didžiausias jos pasiekimas buvo apibrėžti pradinės Europos kultūros matrifokalinį pobūdį. Remdamasi savo tyrimais, ji sukūrė terminą „Motina deivė“ ir išleido daug knygų šia tema.

Jos magistro ir daktaro laipsniai buvo apie geležies amžiaus lietuvių laidojimo vietas. 1981 m. Ročesteryje, Minesotoje, Quarry Hill parke, pagal jos tyrimus sukūriau 15 metrų pločio instaliaciją. Meno ekspozicijose eksponavau šios instaliacijos fotografijas ir galiausiai vieną iš šių vaizdų panaudojau kaip fono elementą savo keturių metrų pločio paveiksle „Laidojimo apeigos / simfonija“. Tai nuolat rodoma Beverly menų centre Čikagoje.

Artimiausius metus šio kūrinio „Laidojimo apeigos / simfonija / atmintis“ modifikacija, taip pat keturių metrų pločio, netrukus bus galima pamatyti Marijampolės kultūros centre, Marijampolėje.

Per pastarąjį mėnesį dar labiau modifikavau šio kūrinio skaitmeninį vaizdą įtraukdamas savo paties elektroencefalogramą, įrašytą galvojant apie lietuvišką kilmę. Pats atsekimas nuspalvinamas mano didelio masto paveikslų „Chromodinamika“ serija, kurioje sprendžiamas klausimas, kur saugomi mūsų prisiminimai. Šio 2021 m. kūrinio pavadinimas yra „Lietuvos protėviai“ ir jis siūlomas parduoti kaip NFT.

Įsigijęs šį NFT, pateiksiu didelės raiškos skaitmeninę versiją, kad savininkas galėtų atsispausdinti vieną bet kokio dydžio kopiją. Atkreipkite dėmesį, kad šis spausdinimas yra tik vienas egzempliorius. Savininkas gali pasilikti NFT arba parduoti už didesnę kainą. Aš pasiliksiu teises į bet kokius kitus spaudinius ir autorių teises.

Šį kūrinį galima įsigyti per „OpenSea“ spustelėjus ČIA. Kaina yra 5 „Ethereum“ (apytiksliai 12 000 USD), o tai yra gana maža, atsižvelgiant į naujausius pardavimus ir tai, kad čia bus vienintelis kartas, kai pasiūlysiu savo meną kaip NFT.

Detail of the original 1981 installation in Minnesota; the stylized letter M (for Marija Gimbutas) in the top center of the piece

 

This entry was posted in Environmental Installations, Neoconceptual Art.