June 14: Day of Mourning and Hope / further Portuguese translations

June 14 1941, was the day of horror on which Stalin’s mass deportations started in Lithuania. It is now remembered as the Day of Mourning and Hope.

Three months ago, I informed you about Paulo Gomes, a 17-year-old high school student at the Jesuit-run Colegio Anchieta, in Porto Alegre, Brazil. He is majoring in economics and history and has taken an interest in the rise and consequences of Communism.

As I have been my entire life, he was shocked to realize that the general Brazilian population knows of Hitler, but no one knows of the horrors perpetrated by Stalin, which far exceeded those of Hitler. It was this historical imbalance, and justice imbalance, that motivated me a decade ago to launch the Hope and Spirit project. It is this same imbalance that motivated Paulo to also do something.

As part of this two-year project, I asked Luka Šaparnis and Sam De Sando to read selected letters from Siberia for video recording. These have been posted on YouTube and have already garnered over 22,000 views. With the three other related videos, the total viewership number is 34,000.

Paulo had asked for my permission to translate the Letters from Siberia videos into Portuguese, which he did. The four recordings have been posted on YouTube and can be seen by entering his channel by clicking HERE.

Since then, Paulo has translate three more Hope and Spirit YouTube videos into Portuguese:
Aleksandras Stulginskis, President of Lithuania, deported to Siberia

Elena Jucuite from Pilviskiai, deported to Siberia

Photographs of Siberian deportation sites by Juozas Kazlauskas

Please note that Paulo did this time-consuming task purely out of his own personal interest. This labor had nothing to do with his schoolwork.

I am extremely grateful to Paulo for putting in this massive amount of effort to make this information available to the Portuguese speaking world. Thank you, Paulo.

***********************************

1941 m. birželio 14 d. buvo siaubo diena, kai Lietuvoje prasidėjo masiniai Stalino trėmimai. Dabar ji prisimenama kaip „Gėdulo ir vilties diena“.

Prieš tris mėnesius informavau jus apie Paulo Gomes kuris yra 17 metų vidurinės mokyklos moksleivis jėzuitų vedamoje „Colegio Anchieta“, Porto Alegrėje, Brazilijoje. Jis specializuojasi ekonomika ir istorija, todėl domisi komunizmo atsiradimu ir pasekmėmis.

Taip pat kaip aš visą gyvenimą buvau, jis buvo sukrėstas supratęs, kad visi Brazilijos gyventojai žino apie Hitlerį, tačiau niekas nežino apie Stalino įvykdytus siaubus, kurie gerokai viršijo Hitlerio siaubą. Šis istorinis ir teisingumo disbalansas paskatino mane prieš dešimtmetį pradėti „Nepaulaužtos dvasios“ projektą. Būtent tas pats disbalansas ir paskatino Paulo ką nors padaryti.

Vykdydamas šį dvejus metus trukusį projektą paprašiau Luka Šaparnyte ir Sam De Sando perskaityti atrinktus laiškus iš Sibiro vaizdo įrašams. Šie paskelbti „YouTube“ ir jau sulaukė daugiau nei 22,000 peržiūrų. Su trimis kitais susijusiais vaizdo įrašais bendras žiūrovų skaičius yra 34,000.

Paulo paprašė mano leidimo išversti šiuos vaizdo įrašus į portugalų kalbą, ką jis ir padarė. Keturi įrašai paskelbti „YouTube“ ir juos galima pamatyti paspaudus ČIA.

Nuo tada Paulo į portugalų kalbą išvertė dar tris „YouTube“ vaizdo įrašus:

Į Sibirą ištremtas Lietuvos prezidentas Aleksandras Stulginskis

Elena Jucuite iš Pilviškių, ištremta į Sibirą

Juozo Kazlausko nuotraukos iš Sibiro tremties vietų

Atkreipkite dėmesį, kad Paulo atliko šią daug laiko reikalaujančią užduotį iš savo asmeninio intereso. Šis darbas neturėjo nieko bendra su jo mokyklos darbais.

Esu be galo dėkingas Paulo už tai, kad jis įdėjo daug pastangų, kad ši informacija būtų prieinama portugališkai kalbančiam pasauliui. Ačiū, Paulo. 

This entry was posted in Uncategorized.